Conversion Page

Користење на веб страната

Напомени од Lyca Mobile

Со користењето на овој веб сајт, целосно се согласувате со сите ризици од користењето. Lyca Mobile постојано вложува напори да Ви ги овозможи услугите со највисок можен квалитет, но сепак, не може да гарантира дека нивното користење ќе биде без технички недостатоци или пак, дека избраната услуга ќе биде испроцесирана до точно посакуваното место.

Lyca Mobile Ви го овозможува овој веб сајт и сета содржина на базата „напишано-како што е“ и не прави никакви превземања на одговорност или гаранции од било каков вид во врска со содржината на овој веб сајт.

Lyca Mobile не се обврзува на целосна точност или ажурираност на сајтот и се оградуваме од гаранции или застапувања од било каков вид, но во нив не е вклучено и гарантноста на трговија или подобрување коешто е во рамки на применливите закони.

Lyca Mobile не е одговорна кон Вас, друга личност или било кој друг ентитет при случај на било какви штети предизвикани од употребата на овој сајт, вклучително директни, индиректни, случајни, целосни, делумни или причинско-последични причини, коишто би можеле да доведат или довеле до трговска загуба причинета од Вашата употреба или неупотреба на овој сајт дури иако Lyca Mobile смета дека претходнонаведените настани се предвидливи. Со користењето на овој веб сајт, се согласувате дека ова ограничување важи за сите услуги, содржини или материјални добра вклучени или коишто произлегуваат од сајтот. Исто така, се солгасувате дека Lyca Mobile нема никаква одговорност за штетите или загубите причинети од дејствија како плаќање за било какви добра за услуги од Lyca Mobile.

Сите хипертекстуални линкови кон други веб сајтови служат само како практична информација и Lyca Mobile не сноси никаква одговорност за содржините коишто произлегуваат од други сајтови, услуги, продукти рекламирани или продавани на тие веб сајтови.

Услуги на Lyca Групацијата